Zajmujemy się technicznymi aspektami działań związanych z minimalizacją bądź całkowitą eliminacją
zagrożeń środowiskowych będących pochodną niepohamowanego rozwoju technologii i konsumpcji.

Działalność

Jedną z form naszej działalności jest organizowanie systemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych jakimi są oleje przepracowane (OP). Pojęciem tym objęte są wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które utraciły już swoje właściwości umożliwiające realizacje zadań do których były pierwotnie przeznaczone. W szczególności pojęcie to obejmuje zużyte oleje z silników spalinowych oraz oleje przekładniowe, smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.
Zostały one zakwalifikowane jako substancje silnie, negatywnie oddziaływujące na środowisko. Chałupnicze technologie ich utylizacji wyrządzają niepowetowane szkody w naszym środowisku. Musimy sobie uświadomić że np.: niekontrolowane spalanie OP prowadzi do powstania całej gamy związków organicznych ( tlenków węgla, azotu, siarki ), które reagując ze składnikami powietrza atmosferycznego tworzą produkty groźne dla otoczenia. Pamiętajmy też iż już jeden kilogram oleju, beztrosko wylanego do ziemi, czyni niezdatnym do picia około 5 mln litrów wody. Z drugiej strony w OP można upatrywać znaczące źródło oszczędności wynikających z ograniczenia ilości ropy naftowej niezbędnej dla wyprodukowania olejów smarowych oraz niektórych paliw, bez których nie może obejść się gospodarka każdego rozwiniętego kraju.

W wielu krajach istnieje prawny obowiązek, nałożony na producentów i importerów olejów smarowych, wykonania odzysku i recyklingu olejów odpadowych. Jakkolwiek prawo dopuszcza możliwość wykonania tego obowiązku samodzielnie przez producentów i importerów olejów smarowych, jednakże w większości przypadków obowiązek ten jest realizowany przez działające w ich imieniu (a powołane na mocy tegoż prawa) organizacje odzysku.