Zajmujemy się technicznymi aspektami działań związanych z minimalizacją bądź całkowitą eliminacją
zagrożeń środowiskowych będących pochodną niepohamowanego rozwoju technologii i konsumpcji.

Misja

Analizując obecnie funkcjonującym w Polsce system gospodarki OP zauważyć można , że:
 1. brak jest właściwej segregacji olejów odpadowych u ich wytwórców,
 2. brak jest systemu zbiórki olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych,
 3. pogarsza się jakość OP oraz zmniejsza się ich ilość przekazywana do recyklingu.
 4. istnieją przesłanki natury prawnej, środowiskowej i ekonomicznej aby maksymalnie ograniczyć wywóz z Polski olejów odpadowych, zwłaszcza tych, które przydatne są do regeneracji do baz olejowych,
 5. Zgodnie z prawem ,przekazywania OP do zagospodarowania winno odbywać się bezpłatnie .Wytwórcy OP organizują nieuzasadnione prawem przetargi na sprzedaż zużytych olejów i czerpią, niezgodne z prawem, korzyści z obrotu tymi olejami . Przestrzegać należy nieodpłatnego przekazywania olejów odpadowych do zorganizowanej sieci zbiórki. Nadal podstawą finansową systemu zagospodarowania winny być opłaty produktowe wnoszone przez wprowadzających oleje smarowe na rynek polski.
 6. Wytwórcy OP , niezgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, kierują znaczne ilości tych olejów do spalania. Gospodarka OP w Polsce , z zachowaniem priorytetu regeneracji, winna prowadzona być, w stopniu zabezpieczającym pełne wykorzystanie mocy przerobowych krajowych instalacji. Energetyczny odzysk OP winien obejmować tylko oleje odpadowe nie spełniające standardów przewidzianych przepisami dla regeneracji oraz tą część OP ( spełniających wspomniane standardy) ,która przekracza zdolności przerobowe instalacji pracujących w Polsce.

Zdając sobie sprawę z wyżej opisanych problemów "Artel" SA zamierza nadal:
 1. organizować system zbiórki OP , obejmujący zarówno duże podmioty jak i źródła rozproszone,
 2. zbierać OP , w miarę możliwości, selektywnie, dbając o ich jakość,
 3. zorganizować import dobrej jakości OP spoza Polski,
 4. kierując się hierarchią gospodarki odpadami, przekazywać zebrane OP do instalacji recyklerów , znajdujących się w rejestrze GIOŚ,
 5. docelowo, organizować zbiórkę i zagospodarowanie nie tylko ww. OP lecz także katalizatorów samochodowych , akumulatorów kwasowo-ołowiowych i wielu innych odpadów o potencjalnym znaczeniu gospodarczym (tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji, itp.).